loader image

CARI KEDAI SAYA

=

AKAUN SAYA

CARI KEDAI SAYA

=

AKAUN SAYA

Program Kesetiaan: Terma dan syarat operasi

Kad kesetiaan diaktifkan semasa daftar keluar atau transaksi pembayaran melalui www.arabianoud.my

Mata yang belum ditambahkan pada kad pelanggan yang gagal mengemukakannya pada masa pembelian, atau gagal membekalkan butiran hubungan mereka untuk membolehkan pengenalan mereka dalam pangkalan data, tidak boleh ditambahkan kemudian.

Akibatnya, jika ahli tidak membuat pembelian dengan kad kesetiaan mereka dalam tempoh dua belas bulan, semua mata terkumpul mereka akan hilang.

Ahli mesti mengingati terma dan syarat operasi program, dan bersetuju untuk mematuhi syarat umum penggunaan.

Oleh itu, Arabian Oud berhak untuk menggantung dan/atau menyahaktifkan kad program kesetiaan (sementara atau selama-lamanya), dan jika berkenaan, membatalkan kelebihan/mata yang berkaitan, sekiranya berlaku pelanggaran atau kegagalan untuk mematuhi syarat ini.

Arabian Oud akan menggantung dan/atau menyahaktifkan kad, sebagaimana yang difikirkan sesuai, dan selepas memberitahu ahli melalui apa jua cara yang difikirkan paling sesuai, tanpa sebarang hak untuk menuntut pampasan di pihak ahli.

Sekiranya berlaku kerosakan dalam program kesetiaan, Arabian Oud akan mengambil langkah yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walau bagaimanapun, Arabian Oud akan dikecualikan daripada sebarang liabiliti untuk sebarang akibat yang berkaitan dengan kerosakan ini/ini.

Arabian Oud memastikan akses selamat dan pemprosesan data berkenaan dengan individu yang telah menyertai program kesetiaan.